SHOWROOM SALES TOT -50%

Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden worden geacht te zijn overeengekomen tussen de koper en de verkoper.

Artikel 1: Het Begrip goederen

Onder het begrip goederen verstaan we hierna: alle producten die tot het assortiment van de verkoper behoren.

Artikel 2: Bestellingen

2.1. Het is de koper die de bestelling plaatst. Enkel de orderbevestiging die door de verkoper ondertekend werd, verbindt de verkoper. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt conform deze algemene voorwaarden. Doordat de klant de bestelling plaatst, gaat deze akkoord met deze voorwaarden. Dit met uitsluiting van de eigen voorwaarden die de koper vooropstelt, zelfs al worden deze later meegedeeld. De overeenkomst komt pas tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper.

2.2. De persoon of de firma die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als de opdrachtgever en staat daarbij dus borg voor de betaling van onze factuur. Ook wanneer deze factuur aan een derde dient te worden opgesteld.

2.3. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk en binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling te gebeuren. De annulering is pas geldig na een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Zonder deze schriftelijke aanvaarding dient de verkoopovereenkomst te worden uitgevoerd. Ingeval dat de annulering aanvaard wordt, is de klant een forfaitaire vergoeding van 30 procent met een minimum van 200 euro verschuldigd, berekend op de prijs van de totale bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten die samengaan met een annulatie.

2.4. Wijzigingen en/of aanpassingen aan de eerder geplaatste en bevestigde bestellingen, hetzij voor de levering van de goederen, hetzij na de levering ervan, dienen eenzelfde proces te doorlopen, d.w.z. dat ook deze wijzigingen en/of aanpassingen dienen bevestigd te worden door de verkoper. Pas na de bevestiging is de verkoper gebonden. Dit is ook van toepassing op nabestellingen.

Artikel 3: Omschrijving van de goederen.

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

Artikel 4: De prijs

4.1 De prijs is deze zoals op de offerte en/of factuur vermeldstaat, tenzij de verkoper zich

genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van de vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur van de opdracht (grondstoffen, lonen, energie…). De eventuele prijsherziening zal geschieden volgens de wettelijk toegelaten normen.

4.2 De prijs is excl. BTW, tenzij anders vermeld

4.3 De prijs is excl. levering, vervoer, plaatsing en verzekeringskosten, tenzij anders vermeld

Artikel 5: De leveringstermijnen

5.1 De goederen worden geleverd volgens de termijn zoals genoteerd op de bestelbon. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of de handel.

5.2 De exact vermelde leveringstermijnen of – data worden zijn richtdata of -termijnen. De termijn houdt geen resultaatsverbintenis in voor de verkoper en is daarom niet strikt bindend, tenzij de partijen dit uitdrukkelijk zouden zijn overeengekomen en dit ook zo uitdrukkelijk vermeld zou zijn op de voorkant van de bestelbon. Een eventuele vertraging in de uitvoering kan nooit tot aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de verkoper. Elk geval van overmacht ontslaat de verkoper van elke vorm van aansprakelijkheid, inclusief de laattijdige levering door de leverancier van de verkoper. Indien de mogelijke vertraging echter te wijten is aan een fout van de verkoper, dan geldt boven vermeld voorbehoud niet.

5.3 De goederen reizen steeds voor risico van de koper.

Artikel 6: Controle

6.1 De koper dient de goederen onmiddellijk na ontvangst na te zien. Klachten die na acht dagen na de levering of na behandeling ervan gemeld worden, worden niet meer in overweging genomen.

6.2 Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven, indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de acht dagen worden ingediend en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen.

Artikel 7: Eigendomsoverdracht

7.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en eventuele intresten.

7.2 De levering geschiedt op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.

Artikel 8: De betalingsmodaliteiten

8.1 De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur contant betaalbaar bij ontvangst van de goederen, onverminderd het recht van de verkoper om bij order- of bestelbevestiging een voorschot te vragen. Bij gebreke aan andersluidende vermelding worden de goederen geleverd op de zetel van de verkoper en dient de prijs dan ook daar betaald. Ook indien werd overeengekomen dat de goederen worden geleverd ter plaatse, blijft de prijs

geacht contant betaalbaar te zijn te Heist-op-den-Berg op de zetel van de verkoper.

8.2 Ingeval een bestelling in meerdere keren wordt geleverd, om welke reden dan ook, dient bij elke levering minstens de prijs van de alsdan geleverde goederen onmiddellijk betaald. De koper kan m.a.w. in dat geval niet beslissen van slechts tot betaling over te gaan zodra de bestelling geheel wordt geleverd.

8.3 Ingeval van niet betaling of laattijdige betaling zal de prijs worden verhoogd met een

vergoeding van 10 procent met een minimum van 75 euro, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is een intrest verschuldigd die 14 procent per jaar bedraagt. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist. De nalatigheidsintresten worden ter begonnen maand gerekend.

8.4 De niet betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

8.5 Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling de vergoeding en intresten zoals vermeld onder 8.3. verschuldigd.

8.6 Alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten vallen ten laste van de klant, onverminderd hetgeen bepaald is in art. 8.3.

8.7 Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

8.8 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 6.1. moet ingeval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst.

Artikel 9: Waarborgen

Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegaan verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte van de annulering, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel 8.2 en zijn ook de eventuele kosten cfr. art. 8.5. ten laste van de koper.

Artikel 10: Retentierecht

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de koper die zich in de magazijnen en de werkplaatsen van de verkoper bevinden, door de verkoper kunnen worden weerhouden ter nader waarborgen van de betaling van het verschuldigd maakloon voor reeds teruggegeven goederen.

Artikel 11: Geschillenregeling

11.1 Ingeval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Mechelen bevoegd.

11.2 Alle kosten vernoemd in art. 8.5., evenals de honoraria van de advocaten, zullen ten laste van de koper worden verhaald, ingeval laatstgenoemde in het ongelijk wordt gesteld.

11.3 Enkel het Belgisch recht is van toepassing.